Tel. (025) 6431252


 


Skład osobowy:

 

   Dr hab. Halina Kałuża  prof. nadzw. UPH

Kierownik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 25 643 1317


 

 

Dr hab. Agata Grużewska

prof. nzw.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 6431247

Dr Agnieszka Ginter

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 6431316

Dr Tomasz Kacprzak

adiunkt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 6431335

Olimpia Tararuj

st. technik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25 6431252

 

Dr hab. Agata Grużewska                       prof. nzw. UPH
Dr inż. Agnieszka Ginter adiunkt
Dr Tomasz Kacprzak adiunkt
Olimpia Tararuj st. technik

 

Kierunki badań:

 

Kierunki badań:

 

 • ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej,
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i dywersyfikacja działalności rolniczej,
 • rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • wpływ uwarunkowań demograficznych na rynek pracy,
 • efektywność produkcji rolniczej ,
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
 • źródła finansowania rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw indywidualnych,
 • rynek finansowy i kapitałowy,
 • wycena w rolnictwie,
 • rynek surowców i produktów rolniczych,
 • rynek pracy w gospodarce rynkowej,
 • przedsiębiorczość w agrobiznesie,
 • zarządzanie w przemyśle spożywczym,
 • ekonomika produkcji żywca wieprzowego,
 • ceny w rolnictwie,
 • dochodowość w rolnictwie,
 • kształtowania się poziomu i struktury produkcji towarowej.
 • zasoby rzeczowe i ludzkie w działalności podmiotów gospodarczych w sferze agrobiznesu.
 • zasoby i mechanizmy funkcjonowania organizacji i instytucji na obszarach wiejskich w kontekście ekonomii neoinstytucjonalnej.
 • efektywność nakładów, procesów produkcyjnych oraz gospodarstw rolniczych w okresie transformacji gospodarczej oraz integracji Polski z UE.

 

Publikacje:

 

 1. Kałuża H.: 2011: Tendencje rozwoju sektora MSP w gminach powiatu siedleckiego. Roczniki Naukowe Seria, tom XIII, zeszyt 2, s. 191-195.
 2. Kałuża H,. Krasnodębska J,. Celińska-Drozd K,. 2011: Problemy sukcesji na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych w powiecie siedleckim.(w:) Kondracki S, Skrzyczyńska J, Zarzecka K. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. s. 269 – 278.
 3. Kałuża H.:2011: Key factors of the success and possibilities of reducing the milk production costs In specialized farms In Poland. Roczniki Naukowe Seria, tom. XIII, zeszyt 6, s. 80 – 82.
 4. Kałuża H., Rytel M: Lokalny program rozwoju przedsiębiorczości na obszarze oddziaływania lokalnych grup działania „Tygiel Doliny Bugu”. [w]. Folia Pomeranie Universtatis Technologiae Stetinensis 291(65).
 5. Kałuża H:2011: Zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości w gminach powiatu siedleckiego. [w] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 38. s. 111-120.
 6. Kałuża H: 2011: Fundusze Unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich-stadium przypadku.[w] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa światowego. Tom 11 (XXVI) zeszyt 1.s. 73-80.
 7. Kałuża H.: 2011: Przedsiębiorczość jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Skórzec. [w] Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 8. Warszawa – Poznań – Wrocław. s 78-82.
 8. Kałuża H.: 2011:Development of the Smal land Medium Enterprises Sektor In Poland.[w] Baltic International Academy, Riga, Latvija s. 80-101.
 9. Ginter A., Kałuża H., 2011: Płatność związana jako instrument WPR oddziałujący na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych. [w] Studia i materiały polskiego stowarzyszenia zarządzania wiedza. Bydgoszcz. s. 42 – 50.
 10. Łęczycki K., 2011. Ekonomiczno-organizacyjne podstawy dzierżawy ziemi i próba klasyfikacji terminologii. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 8. Warszawa- Poznań – Wrocław.
 11. Lewczuk B., Jabłonka R. 2011. Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 2, Warszawa- Poznań – Wrocław. 275-278 .
 12. Jabłonka R., Karczewska-Czapska M. (red.). 2011. Młodzież akademicka w procesie innowacji. Nauki Ekonomiczne. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 13. Jabłonka R., 2011. Kształtowanie produktu turystycznego, [w:] Turystyka wiejska i produkt tradycyjny kluczem do rozwoju regionu. Warszawa. 33-38.
 14. Rymuza K., Grużewska A., Brzozowski P., Majchrowski K., (2011): Rachunek opłacalności uprawy porzeczki czarnej przy różnym poziomie plonów i cen. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 98, Z.4. (prowadzenie części badań, opracowanie części wyników - udział 40%).
 15. Łęczycki K., 2012: Techniczny rozwój rolnictwa w wybranych nurtach myśli ekonomicznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3. Warszawa – Poznań – Białystok. s. 238 – 245.
 16. Grużewska A., Rymuza K., Woch S., (2012): An Application of cluster analysis to compare selected agricultural holdings in the Kąkolewnica commune. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia   11 (1): 47-59.
 17. Łęczycki K., 2012: Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście światowego kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, nr 96/2012.s. 195-208.
 18. Łęczycki K., 2012: Globalny kryzys ekonomiczny i finansowy w kształtowaniu procesów koncentracji ziemi użytkowanej rolniczo, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityka Europejska, Finanse, Marketing - przyjęty do druku i ukaże się jako nr 4/2012 .
 19. Ginter A, Kałuża H, Grużewska A.:2012: Oddziaływanie unijnego wsparcia na sytuację dochodową producentów trzody chlewnej na wybranym przykładzie.[w] Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 2.Warszawa-Poznań-Białystok. s. 38-42.
 20. Kałuża H, Ginter A.:2012: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników w wybranych gminach powiatu siedleckiego. [w] Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 2.Warszawa-Poznań-Białystok. s. 65-68.
 21. Kałuża H, Kałuża J.: 2012: Possibilities of utilization of renewable energy resources In Maziowa. [w] Multiplikacny efekt vyuzitia biomasy v regionalnom rozwoji. VVICB-Kapusany pri Presove Bardejovske Kupele. s. 58 – 64.
 22. Kałuża H. 2012: Bariery w efektywnym wykorzystaniu funduszy strukturalnych przez MSP –studium przypadku. [w]. Folia Pomeranie Universtatis Technologiae Stetinensis 292(66) s. 25-34.
 23. Niewęgłowski M.,2012: Changes in agricultural advisory in opinion of farmers from the region of Siedlce (Zmiany w doradztwie rolniczym w opinii rolników regionu siedleckiego). Annals of the Polish Associaton of Agricultural an Agribusiness Economics, Vol. XIV No. 6, Warszawa – Poznań – Białystok 2012. s. 191-195.
 24. Kałuża H, Krakowska M.: 2013: Źródła finansowania innowacji w gospodarstwach rodzinnych powiatu siedleckiego.[w] Folia Pomeranie Universtatis Technologiae Stetinensis 299 Oeconomica 70 s.103-110.
 25. Suchodolski B., H. Kałuża 2013: Dojrzałość procesowa organizacji a źrodła finansowania jej działalnośći . {w} Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość w zakresie wiedzy. Monografia pod red. Elżbiety Skrzypek. Lublin. s. 29 - 47.
 26. Grużewska A., Rymuza K., (2013): Problems associated with moddeling broiler chicken growth using Statistica. Colloquium Biometricum, t. 43, 47-58.
 27. Soczewka I., Ginter A., Grużewska A., Bontruk I., (2013): Selected determinants of income differentiation in agricultural dairy farms of the Minsk Country. Roczniki Naukowe Seria, T. XV, Z. 3, s. 312-316.
 28. Ginter A., H. Kałuża., I. Soczewka.: 2013: Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodowa producentów ziemniaków skrobiowych.[w] Journal of Agribusiness and rural development. Poznań. 2(28), 53-62 .
 29. Kałuża H, Ginter A.: 2013: Potrzeby informacyjne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. [w] Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zeszyt 5, tom. XV, Warszawa-Poznań-Rzeszów. s. 149 – 154.
 30. Soczewka I., Sysik B.: 2013: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w gminie Siedlce. Roczniki Naukowe Seria, Tom XV, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s. 275-279.
 31. Soczewka I., Ginter A., Grużewska A., Bontruk I.: 2013: Selected determinants of income differentiation in       agricultural dairy farms of the Minsk County. Roczniki Naukowe Seria, Tom XV, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s. 312-316.
 32. Łęczycki K., 2013: Poziom, kierunki zmian i stabilność cen roślin przemysłowych w Polsce w latach 1995-2010, Roczniki SERiA, t. XV, z. 1. Warszawa-Rzeszów. S. 127-134.
 33. Łęczycki K., 2013: Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty efektywności gospodarowania, Roczniki SERiA, t. XV, z. 5. Warszawa-Rzeszów. S. 190-196.
 34. Niewęgłowski M., 2013: Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w regionie siedleckim, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28), Szczecin, s. 195-203.
 35. Niewęgłowski M., 2013: The training activity of the Masovian Agricultural Advisory Centre in Warsaw from the perspective of Masovian farmers , Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s.298-303.
 36. Niewęgłowski M.,2013: Upowszechnianie postępu w rolnictwie przez ośrodki doradztwa rolniczego według opinii rolników. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 299– seria Oeconomica 70, Szczecin,s.151-157.
 37. Ginter A., Kałuża H.,Dziubak D.: 2014: Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin.. [w] Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zeszyt 2, tom. XVI, Warszawa-Poznań-Lublin. s. 62 – 67.
 38. Ginter A., H.Kałuża., I. Soczewka.: 2014: Dzierżawa jako główny kierunek nietrwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP. [w] Europa Regionum. Tom XVI rok 2013. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin. s. 37-47.
 39. Rymuza K., Grużewska A., Biesieda-Drzazga B., (2014): Multidimensional analyses in studies on broiler chicken production results. Europ.Poult.Sci., 78.
 40. Charuta A., Tatara M.R., Grużewska A., Pierzchała M., Kalinowski Ł, Trusewicz M., Łuszczewska-Sierakowska Ł., (2014): Morphological and densitometric research of the tibial bone in the post-natal development in domestic gees. Animal Science Papers and Reports vol. 32 (2014) no. 3, 251-260.
 41. Kałuża H., M. Krakowska.: 2014:Determinanty innowacji w gospodarstwach rolniczych. [w] Przegląd Zachodniopomorski. Uniwersytet Szczeciński. Kwartalnik. Rocznik XXIX (LVIII) Zeszyt 3 VOL. 2. Szczecin. s. 316-324.
 42. Kałuża H., Ginter A.: 2014: Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. s. 90-99.